Archiv měsíce: Červenec 2009

Personální písemnosti

Personální agenda začíná písemnostmi při přijímánípracovníka. Uchazeči o zaměstnání píší žádosti o místo, ke kterýmpřikládají svůj životopis. Firmy posílají uchazečům pozvánky kpohovorům či konkurzům, dávají jim svůj osobní dotazník. Pokud jeuchazeč přijat, uzavírá s...

Náležitosti:

– jméno, příjmení, adresa žadatele, které se umisťují:a/ buď do levého horního rohu žádostib/ nebo se rovnoměrně uspořádají obdobně jako záhlaví firemníhodopisu,– adresa firmy – píše se: a/ od levé svislice nebo b/ vpravo...

1. Upomínka

Vážení obchodní přátelé, jistě jste přehlédli, že naše faktura č. …. z ….. na Kč ….. byla splatná … Žádáme Vás o její urychlené proplacení. Pokud jste ji již uhradili, sdělte nám datum platbya...

Úkol č. 12

Zvolte pokud možno konkrétní příklad z praxe firmy, kterou znáte,a nastylizujte a napište reklamaci a odpověď na ni. Odvolacíúdaje zvolte podle vlastního uvážení. 2. Povinnosti kupujícího– je povinen odebrat zboží a zaplatit dohodnutou cenu...

Úkol č. 11

Nastylizujte a napište formou individuálních obchodních dopisůurgenci a odpověď na ni. Údaje o firmách, zboží a důvodechprodlení zvolte podle vlastního uvážení nebo podle konkrétníhopřípadu z praxe.REKLAMACEOdběratel zboží zkontroloval, pokud zjistí závady, je povinensepsat protokol...

Písemnosti při neplnění smluv

1. Povinnosti prodávajícího– dodat zboží v termínu – pokud prodávající nesplní kupující máprávo doklady urgovat – píše urgenci– dodat v množství, jakosti a provedení, zabalit zboží a opatřitho pro přepravu tak, aby se nepoškodilo...

PŘÍJEM A ZAPISOVÁNÍ

Malé a stř. firmy: písemnosti se soustřeďují na sekretariátu řediteleVelké podniky: v podatelně, třídí se na jednotlivá oddělení a zapisují se pak v ssekretariátech ředitelů těchto odd. Třídění písemností:– soukromé – předávají se adresátovi...

Při zapisování důležitých písemností se uvádí:

* pořadové číslo písemnosti* datum příchodu* odesílatel* stručný obsah dopisu* kdo bude vyřizovat)* termín vyřízení určený odesílatelem Vedoucímu předkládá k nahlédnutí jeho sekretářka. a todenně. Vedoucí pak rozhodne o jejich vyřízení. VYŘIZOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ Včasnost...

Manipulace s písemnostmi

* příjem, třídění, zapisování, vyřizování, podepisování,odesílání, ukkládání, vyřazování písemností. Každá firma by měla mít tzv. spisový řád: vymezujepovinnosti útvarů a pracovníků při manipulaci s písemnostmi. Spisový řád obsahuje:– kdo vybírá písemnosti z poštovní přihrádky–...

Písemnosti související s plněním kupních smluv

DODATEČNÉ DISPOZICE ke kupní smlouvěAčkoli je KS někdy velmi podrobná, často se stává, že v dobějejího uzavírání nelze všechny podmínky předem stanovit – např.velikost dílčích dodávek, upřesnění místa dodání, vyjasněnízpůsobu dopravy atd.Odvolávka je písemnost,...